Neidio i'r prif gynnwy

Stori Nathan - Canfyddiad Unigolyn dan Hyfforddiant o'r Gweithiwr Cyllid Proffesiynol

I ble’r aeth blwyddyn gyntaf y cynllun? Wrth i fi eistedd a myfyrio dros y cyfan, alla i ddim credu pa mor gyflym mae wedi mynd. Mae cymaint wedi digwydd ac eto, dim ond pan fydda i’n stopio a meddwl am y flwyddyn y bydda i’n dechrau sylweddoli faint rydw i wedi’i ddysgu a’i gyflawni.

Ar ddechrau fy ngyrfa ym maes cyllid gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar y Cynllun Rheoli Ariannol i Raddedigion, dwi’n cofio meddwl bod y flwyddyn i ddod yn swnio’n eithaf brawychus. Gan nad oeddwn i wedi gweithio mewn amgylchedd cyfrifeg o’r blaen, heb sôn am y GIG, doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl o gwbl. Wedi dweud hynny, cefais groeso cynnes gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a gwnaeth pawb i mi deimlo’n rhan o’r tîm cyllid o’r dechrau; rhywbeth roeddwn i’n ei werthfawrogi’n fawr.

O safbwynt sgiliau ariannol, dwi wedi dysgu llawer ond dwi eisiau defnyddio’r cyfle hwn i beidio â myfyrio ar yr hyn dwi wedi’i ddysgu yn unig; dwi’n credu fel unigolion dan hyfforddiant, rydyn ni i gyd yn ennill profiadau hyfforddi ariannol tebyg. Yr hyn rydw i eisiau myfyrio arno yw’r ffordd mae fy nghanfyddiad i o’r gweithiwr cyllid proffesiynol wedi datblygu a newid rhywfaint ers dechrau fy ngyrfa â GIG Cymru.

Ambiwlans Cymru mewn lliwiau balchder Ambiwlans Cymru mewn lliwiau balchder

Dwi’n credu ei bod yn gyffredin i gyfrifwyr gael eu stereoteipio; ni yw’r swyddogaeth yn y cefndir sy’n eistedd y tu ôl i’n desgiau trwy’r dydd, yn “cyfrif ceiniogau” ac yn cynhyrchu taenlenni soffistigedig. Ond mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi agor fy llygaid i’r ffaith ein bod ni’n chwarae rôl lawer mwy canolog yn llwyddiant y GIG. Fel cyfrifwyr, mae angen i ni ddeall mwy na dim ond beth yw cost pethau a faint sy’n cael ei wario; rydyn ni’n cynghori clinigwyr a chydweithwyr eraill am effaith ariannol y penderfyniadau clinigol a gaiff eu gwneud; rydyn ni’n cynnig newidiadau gyda’r nod o wella effeithlonrwydd; rydyn ni’n gwneud penderfyniadau pwysig sy’n cael effaith ar fywydau ein cleifion yn y pen draw – ac mae hyn, yn fy marn i, yn rhywbeth sy’n hawdd peidio â sylwi arno weithiau ond sy’n hanfodol bwysig i’w gydnabod a’i gofio.

Mae rhyw ystrydeb bob amser o’r math o berson yw cyfrifydd hefyd – mae gan bawb ddelwedd o sut mae cyfrifydd yn edrych ac yn ymddwyn, yn eu tyb nhw. Ond dwi wedi cydnabod bod GIG Cymru yn llawn gweithwyr cyllid proffesiynol talentog, a phob un â’i gymeriad, ei agwedd a’i hunaniaeth unigol ei hun. Mae hyn yn rhywbeth dwi’n credu sy’n bwysig i’w gydnabod; dylai’r amrywiaeth yn y swyddogaeth gyllid yn GIG Cymru fod yn rhywbeth sy’n cael ei ddathlu, gan mai ein gwahaniaethau sy’n ein galluogi i gynrychioli’r boblogaeth amrywiol rydyn ni’n ei gwasanaethu yng Nghymru yn effeithiol.

Felly, gyda fy ail flwyddyn bellach yn mynd rhagddi, dwi’n edrych ymlaen gyda chyffro ac optimistiaeth. Mae llawer o waith i’w wneud eto o ran fy nhaith ddysgu; dwi ddim yn meddwl y bydd honno byth yn dod i ben, mewn gwirionedd. Fodd bynnag, gwnaeth Blwyddyn 1 fy ngalluogi i adeiladu sylfaen gadarn ym maes cyllid – sylfaen y bydda i nawr yn ei defnyddio i ddatblygu fy sgiliau ymhellach er mwyn dod yn weithiwr cyllid proffesiynol a all wasanaethu pobl Cymru yn effeithiol a chyda balchder.

Nathan

Rhannu: