Neidio i'r prif gynnwy

Straeon

Woman smiling on a red background

Gwyliwch y fideos a'r straeon hyn gan ein graddedigion presennol:

Fy Enw i yw Jack – rwyf ar hyn o bryd ar fy ail flwyddyn o’r Cynllun Graddedigion Rheolaeth Ariannol (carfan 2021). Rwyf wedi fy lleoli o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae fy mlwyddyn gyntaf ar y cynllun i raddedigion wedi bod yn wych. Rwyf wedi cael cyfle i weithio 5 lleoliad gwahanol yn y Bwrdd Iechyd gan gynnwys:

 

  • Rheolaeth ariannol (cefnogi gwasanaethau o fewn ysbyty Singleton)
  • Cyfrifon taladwy (Helpu prosesu rhai o'r miloedd lawer o anfonebau mae Byrddau Iechyd GIG o amgylch Cymru yn eu derbyn bob mis)
  • Y Gyflogres – Deall y broses gymhleth o sicrhau bod dros 70,000 o staff yn cael eu talu'n gywir ac ar amser.
  • Cyfrifon ariannol (Caniatáu i mi gymryd rhan yn y gwaith o greu cyfrifon diwedd y flwyddyn a chael profiad o’r broses Archwilio)
  • Comisiynu a contractio (Gweithio ochr yn ochr â byrddau iechyd eraill i sicrhau'r profiad gorau posibl i gleifion gan helpu i fonitro contractau lefel Gwasanaeth a chytundebau hirdymor).

Mae fy ail flwyddyn ar y cynllun i raddedigion wedi gwibio heibio. Rwyf wedi cael cyfle i wneud 7 lleoliad gwahanol yn y Bwrdd Iechyd gan gynnwys:

  • Caffael – Lleoliad byr yn edrych ar sut mae GIG Abertawe yn gwario rhywfaint o'i gyllideb o 1 biliwn o bunnoedd. Archwilio’r broses dendro caffael a darganfod rhai o'r heriau yr oedd caffael y GIG yn eu hwynebu wrth ddod o hyd i eitemau ar ôl i'r economi fyd-eang gael ei tharo gan Covid.
  • - Systemau Busnes a Llywodraethu – Lleoliad byr arall yn edrych ar y systemau sy'n cefnogi cyllid Bae Abertawe. Dangosodd y lleoliad hwn i mi ein dibyniaeth ar dechnoleg o fewn y bwrdd iechyd.
  • Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSCC) – Lleoliad allanol gyda bwrdd iechyd Cwm Taf. Mae WHSCC wedi'i sefydlu i weithio ar ran pob bwrdd iechyd yng Nghymru er mwyn comisiynu gwasanaethau arbenigol ymhlith y byrddau iechyd i gynorthwyo gydag effeithlonrwydd.
  • -Archwiliad Mewnol – Lleoliad allanol arall yn edrych i archwilio nifer o feysydd o fewn Bwrdd Iechyd Abertawe. Cyflawnais nifer o dasgau gan gynorthwyo gyda nifer o archwiliadau amser-sensitif
  • -Cyfrifon ariannol – Cynorthwyo i baratoi cyfrifon diwedd blwyddyn. Erbyn hyn roedd gen i fwy o brofiad a sgiliau, a alluogodd fi i chwarae mwy o ran wrth baratoi cyfrifon diwedd blwyddyn. Roedd gen i'r cyfrifoldeb o wneud amrywiaeth o dasgau.

 

Helo, fy enw i yw Rebecca ac rwy’n gyfranogwr yng nghynllun Rheolaeth Ariannol GIG Cymru i Raddedigion sydd newydd ddod i ddiwedd fy ail flwyddyn ar y cynllun ac ar hyn o bryd rwyf wedi fy lleoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. (carfan 2021).

Gwnes i gais i fod yn gyfranogwr yng nghynllun Rheolaeth Ariannol GIG Cymru i Raddedigion oherwydd yn ystod fy astudiaethau prifysgol, fe wnes i fwynhau'r agwedd rhifiadol a dadansoddegol yn fawr iawn ac roeddwn i eisiau defnyddio'r sgiliau hyn yn fy ngyrfa. Gwnes i gais am y cynllun oherwydd yr agwedd gylchdroadol o allu gweld llawer o wahanol adrannau cyllid o fewn un sefydliad o fewn y 3 blynedd ar y cynllun yn ogystal â'r cyfle i ddatblygu fy hun ymhellach a gweithio tuag at gymhwyster ACCA. Rheswm arall y gwnes i gais am y cynllun yw'r chwilfrydedd oedd gen i am sut beth fyddai cyllid ar gyfer sefydliad mor fawr â GIG Cymru ac felly y cyfleoedd a allai godi o hynny.

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais am y cynllun, fy awgrym gorau fyddai mynd amdani. Mae amrywiaeth mor eang o adrannau cyllid yn GIG Cymru nad oeddwn yn gwybod amdanynt wrth ymuno ac mae'r cynllun hwn yn rhoi cyfle i chi ddysgu am bob un ohonynt! Mae yna hefyd rwydwaith gwych o raddedigion a myfyrwyr blaenorol sydd wedi astudio ACCA y gallwch droi atynt yn ogystal â'r graddedigion a fydd yn ymuno â GIG Cymru ar yr un pryd â chi.

 

Elin ydw i. Rwy’n Hyfforddai Graddedig Rheolaeth Ariannol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gyda charfan 2022.

Un o'r prif resymau y gwnes i gais i ymuno â’r Cynllun oedd amrywiaeth a chwmpas y lleoliadau. Mae treulio amser gyda gwahanol adrannau wedi rhoi darlun mwy o sut mae pob un o'r timau Cyllid yn cefnogi ei gilydd ac yn gweithio gyda'i gilydd, na fyddai'n bosibl heb y cylchdroi parhaus o leoliadau. Roedd cael profiad o swyddogaeth gyllid GIG Cymru yn ei gyfanrwydd wrth ddatblygu fy astudiaethau yn apelio’n fawr i mi.

Ar ôl astudio Cyfrifeg a Chyllid yn y Brifysgol, roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau bod yn weithiwr cyllid proffesiynol. Mae gweithio i GIG Cymru yn ychwanegu haen ychwanegol o werth a phwrpas at fod yn weithiwr cyllid proffesiynol. Yr hyn rwy’n ei fwynhau fwyaf yw’r ystyr mwy y tu ôl i’r ffigurau, gyda’r nod cyffredinol o ddarparu gofal o ansawdd uchel i boblogaeth Cymru.

Mae blwyddyn gyntaf y cynllun wedi hedfan. Mae symud adrannau a dechrau lleoliad newydd yn rheolaidd wedi rhoi dealltwriaeth i mi o'r gwahanol swyddogaethau o fewn cyllid. Mae gweld yn uniongyrchol y gwaith y mae gwahanol swyddogaethau cyllid yn ei wneud, wrth gael eich croesawu'n gynnes i wahanol dimau yn gyfle prin na chaiff llawer ei brofi. Mae bod yn rhan o'r Cynllun i Raddedigion wedi fy ngalluogi i greu nifer o berthnasoedd newydd mewn cyfnod byr o amser, i gael mewnwelediad amhrisiadwy i gyllid o fewn GIG Cymru ac ehangder o wybodaeth.

 

Fy enw i yw Charlotte ac rwy’n Hyfforddai Graddedig Rheolaeth Ariannol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (carfan 2022).

Un o’r prif resymau y gwnes i gais i ymuno â chynllun  Rheolaeth Ariannol GIG Cymru i Raddedigion oedd mynd i fyd gwaith mewn sefydliad sy’n hybu ymdeimlad o gymuned lle mae rhwydweithio’n cael ei annog. Mae gwerthoedd y GIG yn cyd-fynd i raddau helaeth â'm rhai i, felly, roeddwn i'n credu mai'r cynllun hwn i raddedigion oedd yn gweddu orau i mi ar ôl i mi orffen yn y brifysgol.

Y peth rwy’n ei fwynhau fwyaf am weithio i Gyllid GIG Cymru yw cael y cyfle i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r lleoliadau amrywiol sy’n rhan o’r cynllun. Mae’r cyfle unigryw hwn yn fy ngalluogi i ennill ehangder gwybodaeth o wahanol feysydd yn wahanol i lawer o leoliadau eraill yn y sector preifat pan mae maes penodol yn cael ei ddewis a’i ddefnyddio ar gyfer cynllun cyfan. Mae hyn, felly, yn rhoi cyfle i mi archwilio llawer o feysydd cyllid cyn dewis y llwybr gyrfa penodol yr hoffwn ei gael ym maes cyllid.

Mae fy mlwyddyn gyntaf ar y cynllun hwn i raddedigion wedi bod yn agoriad llygad go iawn o ran sut mae'r GIG yn cael ei weithredu a faint o arian sy'n cael ei wario ac yn ble. Mae'r gwahanol leoliadau amrywiol yr wyf wedi'u cwblhau yn fy mlwyddyn gyntaf wedi rhoi dealltwriaeth sylfaenol i mi o sut mae systemau'n cael eu defnyddio (Oracle a QlikView) i gwblhau tasgau amrywiol o fewn y sefydliad megis cydbwysedd prawf, ymholiadau ynghylch anfonebau ac adroddiadau manwl. Ymhellach, rhoddodd y flwyddyn gyntaf brofiad i mi o ddiwedd y flwyddyn mewn Cyfrifon Ariannol lle bûm yn cynorthwyo gyda Chytuno ar y Balansau a Chysoni’r Fantolen. Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, cefais hefyd y cyfle i gael profiad o’r adran Cyfrifon Rheoli lle cefais fy rhoi yng ngofal rhai dyletswyddau Adrodd Diwedd Mis megis y Datganiad Cyllideb, Traciwr Anfonebau a Chysoni’r Gyllideb.

Wrth fyfyrio ar fy mlwyddyn gyntaf, rwy’n sylwi ar faint o wybodaeth a phrofiad rwyf wedi’u hennill mewn cyfnod mor fyr o amser yn gweithio i'r GIG. Mae'r cynllun wedi rhoi dealltwriaeth sylfaenol i mi o lawer o feysydd cyllid megis Systemau a Llywodraethu, Cyfrifon Ariannol a Chyfrifon Taladwy. Ymhellach, mae'r cynllun wedi fy ngalluogi i wneud perthnasau gwaith gyda llawer o wahanol gydweithwyr o gefndiroedd a bandiau amrywiol. Er enghraifft, yn ystod fy mis cyntaf o weithio i Gwm Taf cefais gyfle i gwrdd â Chyfarwyddwr Cyllid Cwm Taf Morgannwg. Ar y cyfan, rydw i wedi mwynhau fy mlwyddyn gyntaf yn gweithio i GIG Cymru ac rwy'n edrych ymlaen at weld lle mae'r flwyddyn nesaf yn mynd â mi.

Rhannu: